Odbiorcy kursu: IV sem. stacjonarne EM

Kurs wspierający zajęcia doradztwo podatkowe i etyka zawodowa.

Ekonomia Integracji Europejskiej

Kierunek: Administracja
Specjalność: Administracja samorządowa i finanse publiczne - II rok (studia stacjonarne)

Dla kierunku: Administracja
Specjalność: administracja bezpieczeństwa publicznego - II rok (studia stacjonarne)
Specjalność: administracja samorządowa i finanse publiczne - II rok (studia stacjonarne)
Specjalność: administracja bezpieczeństwa publicznego - II rok (studia niestacjonarne)

Dla studentów:
Kierunek: Administracja
Specjalność: administracja samorządowa i finanse publiczne - II rok (studia stacjonarne)

Korespondencja handlowa

Marketing w administracji publicznej

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Odbiorcy kursu: IV sem. stacjonarne EM

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, sem. II; Kierunek - Administracja, studia stacjonarne i niestacjonarne
Z PPP mamy do czynienia, gdy partner prywatny angażuje swój kapitał na podstawie umowy ze stroną publiczną w celu świadczenia usług tradycyjnie gwarantowanych przez sektor publiczny. Podstawową przesłanką PPP jest ograniczoność środków sektora publicznego. Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami definiowania i oceny projektów pod względem możliwości ich wdrożenia w formule PPP.

Kurs ma na celu zapoznanie studenta ze specyfiką konstruowania pism w postępowaniu administracyjnym, zarówno ze strony obywatela, będącego stroną postępowania, jak i organu administracyjnego rozstrzygającego sprawę. Student tworząc przykładowe pisma, poznaje, ćwiczy i utrwala zasady ich sporządzania.

Specjalność: przedsiębiorczość w detektywistyce, ochronie osób i  mienia - II rok (studia stacjonarne)

Podstawy ekonometrii dla EM i PG rok III

Podstawy Rachunkowości

Polityka gospodarcza.

Prawo administracyjne

Dla studentów:
Kierunek: Administracja
Specjalność: administracja bezpieczeństwa publicznego - I rok (studia popołudniowe)
Specjalność: administracja bezpieczeństwa publicznego - I rok (studia stacjonarne)
Specjalność: administracja samorządowa i finanse publiczne - I rok (studia stacjonarne)          
Kierunek: Ekonomia                                           
Specjalność: ekonomika menedżerska - I rok (studia popołudniowe)
Specjalność: ekonomika menedżerska - I rok (studia stacjonarne)

Kierunek: Ekonomia
Specjalność: EPL - III rok (studia stacjonarne)

Dla studentów:
Kierunek: Ekonomia
Specjalność: przedsiębiorczość gospodarcza - III rok (studia stacjonarne)

Prognozowanie i symulacja

Celem nauczania przedmiotu "Przedsiębiorczość" jest analiza istoty przedsiębiorczości dotyczącej szeroko rozumianego społeczeństwa, a więc ludzi, organizacji (przedsiębiorstw) oraz regionów oraz wprowadzenie młodzieży do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym, kształtowanie pozytywnego nastawienia do gospodarki rynkowej, twórczego myślenia, rzetelności w pracy indywidualnej oraz uczciwości w pracy zespołowej, rozwijanie umiejętności poszukiwania pracy i zainteresowanie samozatrudnieniem.

Grupa docelowa: 3 rok PwD

Kierunek: Administracja
Specjalność: Administracja samorządowa i finanse publiczne - III rok (studia stacjonarne)

Statystyka opisowa – laboratoria

Statystyka opisowa materiały do wykładów dla II roku EM SS i SP oraz EPL

Statystyka z demografią

Kurs wspierający zajęcia z technologii informacyjnej przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych.
Kurs wspierający zajęcia z technologii informacyjnej przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych.
Dla studentów:
Kierunek: Ekonomia

Specjalność: przedsiębiorczość gospodarcza - III rok (studia stacjonarne)

Zarządzanie, sem. II; Kierunek Ekonomia, wszystkie specjalności, studia stacjonarne i niestacjonarne

Zarządzanie kadrami.

Zarządzanie publiczne opiera się na koncepcji przedsiębiorczego zarządzania organizacjami publicznymi. Fundamentem zarządzania publicznego jest tworzenie stosunków rynkowych i konkurencji w procesie świadczenia usług publicznych, przy wykorzystaniu kontraktowania usług na podstawie przetargów, tworzenia rynków wewnętrznych i tworzenie agencji, jako animatorów usług publicznych.

Podstawowa literatura: Zarządzanie publiczne w polskich samorządach terytorialnych. Henryk Gawroński, wyd. PWSZ w Elblągu, 2014 r.

Grupa docelowa: 2 rok EM SP