Kierunek: Ekonomia
Specjalność: EPL - III rok (studia stacjonarne)